22 januari 2020

Aanpassing spelregels MAG

De enquête over de spelregels van de MAG, die in december en januari is gehouden, is door zo’n 70 mensen ingevuld. Fijn dat zoveel MAG-partners de moeite hebben genomen om StuwKR8 van feedback te voorzien.

Meer dan 90% van de respondenten was bekend met de spelregels. Het overheersende beeld is dat de MAG-partners tevreden zijn over de spelregels en ze duidelijk geformuleerd vinden. Ook over de voorwaarden aan de verantwoording is men tevreden. Toch zullen de spelregels in februari 2020 worden aangescherpt.

In onderstaande grafiek zijn de antwoorden op de stellingen over de spelregels opgenomen.

De resultaten van de enquête zijn tijdens “de Ontmoeting” met de gemeenteraad besproken. Daarbij is gezamenlijk geconcludeerd dat er vanuit de gemeenteraad en StuwKR8 behoefte is aan aangescherpte spelregels. Doel is vooral om initiatiefnemers aan de voorkant meer duidelijkheid te geven over de voorwaarden voor een MAG-bijdrage en de hoogte van een bijdrage.

Het afgelopen jaar bleek dat met name bij incidentele en eenmalige initiatieven de huidige spelregels te weinig richting geven. Hierdoor wisten initiatiefnemers niet goed waar ze op konden rekenen en voor StuwKR8 boden de huidige regels te weinig houvast om te beoordelen wat reële en verantwoorde bijdragen zouden zijn aan deze initiatieven. Dit wordt nu verder verduidelijkt en aangescherpt. Daarnaast zal voor initiatieven boven de 1.000 euro nadrukkelijker worden getoetst wat de concrete bijdrage aan de MAG-doelen is.

Nieuwe spelregels vanaf 2020 van kracht

De nieuwe spelregels zullen vanaf 2020 van kracht worden en in februari worden gepubliceerd. Ze worden daarvoor nog met de Klankbordgroep MAG afgestemd. Dit betekent dat sommige aanvragen voor een MAG-bijdrage tot die tijd niet worden gehonoreerd. Initiatiefnemers worden hier apart over geïnformeerd.