Betrokkenen bij uitvoering MAG

Diverse partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de MAG. Hier vindt u een toelichting:

Klankbordgroep MAG

De klankbordgroep MAG bestaat uit een representatieve en betrokken groep inwoners uit Hardinxveld-Giessendam en de buurtnetwerker als adviseur. De klankbordgroep overlegt minimaal eenmaal per kwartaal met de projectleider StuwKR8. De projectleider zit dit overleg voor. Hierbij wordt de algemene voortgang, de dienstverlening van StuwKR8 en afstemming tussen diverse initiatieven besproken. Daarnaast wordt een overzicht van de initiatieven en de voortgang gedeeld.

De klankbordgroep bestaat uit maximaal 8 leden die een afspiegeling vormen van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Leden hebben op persoonlijke titel zitting in de klankbordgroep. Deelname aan de klankbordgroep staat open voor alle inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Voor toetreding wordt kennisgemaakt met de projectleider van StuwKR8 en de klankbordgroep. De zittingsduur is 2 jaar en kan na evaluatie telkens met 2 jaar verlengd worden. De leden hebben een onafhankelijke rol en kunnen daarom geen advies uitbrengen als men betrokken is bij een aanvraag van een initiatief of daar zelf belang bij heeft.

De klankbordgroep is verantwoordelijk voor het:

 • Geven van advies aan StuwKR8 over de algemene kaders.
 • Geven van gevraagd en ongevraagd advies over initiatieven.
 • Geven van input en advies over het uitvoeringsplan MAG.
 • Signaleren van kansen en opgaven in de gemeente en deze gezamenlijk verzilveren.
 • Invullen van de prestatiedialoog over de initiatieven vanaf €10.000,-
 • Promoten van de MAG.

StuwKR8

StuwKR8 heeft van de gemeente Hardinxveld-Giessendam de opdracht gekregen om als uitvoerder van de MAG op te treden. StuwKR8 werkt daarbij nauw samen met inwoners, verenigingen, ondernemers, vrijwilligersorganisaties en organisaties met betaalde krachten. Samen met deze MAG-partners stelt StuwKR8 jaarlijks een uitvoeringsplan op. StuwKR8 coördineert de uitvoering van het plan en ondersteunt de partners waar nodig. Ook beheert StuwKR8 de financiële middelen en stelt deze beschikbaar. StuwKR8 onderhoudt namens alle partners de contacten met de gemeente. Ze zorgt voor rapportages en legt verantwoording af.

Buurtnetwerker StuwKR8

De buurtnetwerker bouwt netwerken op, op de schaal van de buurt maar ook gemeentebreed als het om een specifiek thema gaat. Zij houdt zich bezig met:

 • Begeleiden van indieners van (inwoners)initiatieven, zodat zij tot een kwalitatief goede aanvraag komen of ontlast worden op administratieve taken.
 • Kansen benutten en initiatieven aanjagen. Waar nodig kan de buurtnetwerker ook zelf initiatieven starten. De insteek is dan wel dat het om een tijdelijke inzet gaat en het initiatief uiteindelijk op eigen kracht door kan gaan of elders kan worden ondergebracht.
 • Adviseren van (kleinere) MAG-partners over aanvragen
 • ‘Beheert’ doorbraakbudgetten tot €150,-.
 • Coördineert de vrijwillige buurtondersteuners.
 • Sluit als adviseur aan bij de klankbordgroep.

Projectleider StuwKR8

De projectleider StuwKR8 voert de formele functie als “penvoerder” uit en is overall verantwoordelijk voor de uitvoering van de MAG. Belangrijkste taken:

 • MAG-kader opstellen
 • Beoordelen en honoreren MAG-aanvragen
 • Jaarlijks MAG-uitvoeringsplan maken
 • Voortgangsrapportages opstellen (ieder half jaar)
 • Overleg met de betrokken ambtenaren
 • Overleg met de wethouder en gemeenteraad
 • Voorzitten overleg met de Klankbordgroep
 • Bevorderen samenwerking tussen MAG-partners
 • Klankbord voor (grotere) MAG-partners over aanvragen
 • Communicatie StuwKR8 en MAG
 • Aansturen Buurtnetwerker

MAG-partners

MAG-partners zijn alle organisaties en inwoners die als aanvrager of samenwerkingspartner bij de MAG betrokken zijn. Een deel van  de MAG-partners krijgt een vast budget van de gemeente, vanuit verplichtingen die rechtstreeks voortkomen uit (wettelijk) rijksbeleid en/of regionale afspraken. Deze MAG-partners worden wel inhoudelijk bij de MAG betrokken. Meer informatie is opgenomen in het Uitvoeringskader MAG. Alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam kunnen aanvragen doen voor een MAG-bijdrage. Daarnaast kunnen verenigingen, vrijwilligersorganisaties en organisaties met beroepskrachten voor initiatieven in Hardinxveld-Giessendam aanvragen indienen. De MAG en het MAG-kader geldt hierbij als uitgangspunt. MAG-partners kunnen bij de buurtnetwerker en de projectleider terecht voor inspiratie en advies. Van MAG-partners wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan relevante netwerken en MAG-bijeenkomsten.

Ambtelijk overleg

Minimaal viermaal per jaar vindt overleg met betrokken ambtenaren plaats. De ambtenaren hebben een adviserende rol.

Onderwerpen van gesprek zijn:

 • MAG-uitvoeringsplan
 • Halfjaarrapportage en jaarrapportage StuwKR8
 • Algemene voortgang
 • Relatie met overige beleidsvelden
 • Afstemming met aanpalende beleidsvelden en organisaties zoals het Sociaal Team, DG&J en SDD
 • Integrale samenwerking binnen de gemeente
 • MAG-monitor

Wethouder

Met de verantwoordelijk wethouder wordt minimaal vier keer per jaar formeel overleg gevoerd over de voortgang.

Gemeenteraad

Met de Raad wordt minimaal tweemaal per jaar overlegd. Het ene overleg staat in het teken van het MAG Uitvoeringsplan voor het jaar erop. In het andere overleg wordt verantwoording afgelegd over de resultaten van het jaar ervoor en de algemene voortgang besproken.