MAG-spelregels

Lees voor het indienen van een initiatief de spelregels goed door.

1. Past uw idee bij de MAG?

U kijkt of uw idee/initiatief past bij de doelen en prioriteiten uit de MAG.

De gemeente heeft samen met MAG-partners de Maatschappelijke Agenda (MAG) opgesteld. In de MAG zijn acht maatschappelijke vraagstukken benoemd, die we de komende jaren met elkaar gaan oppakken. Per vraagstuk is één doel geformuleerd. Een doel dat we samen willen bereiken. De vraagstukken zijn verdeeld over twee thema’s: ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’.

Vraagstukken en doelen

De vraagstukken en doelen onder het thema ‘met en voor elkaar’ zijn:

 • Samenleven: Inwoners leven respectvol met elkaar samen in Hardinxveld-Giessendam.
 • Omzien naar elkaar: In Hardinxveld-Giessendam staan inwoners voor elkaar klaar.
 • Vrijwillige inzet: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zetten zich vrijwillig in.
 • Mantelzorg: Mantelzorgers ervaren een goede balans tussen zorg voor zichzelf en voor de ander.

Onder het thema ‘actief en gezond’ vallen de volgende maatschappelijke vraagstukken en doelen:

 • Opgroeien en ontwikkelen: Kinderen en jongeren in Hardinxveld-Giessendam kunnen hun talenten ontwikkelen.
 • Sport en bewegen: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zijn actief in beweging.
 • Gezonde leefstijl: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam leven gezond.
 • Geestelijke gezondheid: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zitten lekker in hun vel.

Doelen en prioriteiten uit de MAG dienen als uitgangspunt.

Voor de uitvoering van de MAG zijn centrale MAG-kaders geformuleerd, die leidend zijn voor de projectleider van StuwKR8 en de MAG-partners, en voor de gewenste samenwerking en uitvoering van de MAG:

 • De vraag van de inwoner staat centraal (van aanbod- naar vraaggericht).
 • Samen bouwen en elkaar vertrouwen (verbinden).
 • Voorkomen is beter dan genezen (preventie).
 • Dichtbij de inwoner (lokaal doen wat lokaal kan).
 • Eigen kracht en mogelijkheden van inwoner staan voorop (van professionele- naar vrijwillige inzet).

Hardinxveld-Giessendam wil een echte inclusieve gemeente zijn, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. Aan MAG-initiatiefnemers wordt gevraagd om hier rekening mee te houden bij de uitvoering van hun initiatieven. Bijvoorbeeld door bij een evenement rekening te houden met toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap.

Met de spelregels wil StuwKR8 ervoor zorgen dat:

 • Initiatieven van MAG-partners aansluiten op de MAG-doelen.
 • Bewonersinitiatieven ruimte krijgen en worden ondersteund.
 • MAG-bijdragen toegankelijk zijn voor alle MAG-partners en eenvoudig zijn aan te vragen.
 • Het MAG-budget optimaal wordt ingezet voor het bereiken van de MAG-doelen.
 • Maximale transparantie wordt geboden.
 • Uitgegaan wordt van vertrouwen en dat zoveel mogelijk ruimte wordt gegeven voor initiatieven.

2. Voorwaarden

 • Voor reguliere activiteiten kan iedere organisatie per jaar één aanvraag indienen. Bijdragen voor nieuwe initiatieven met (nieuwe) partners kunnen vaker worden aangevraagd.
 • De gemeente stelt jaarlijks een budget voor de MAG beschikbaar. StuwKR8 bepaalt de verdeling van het budget over de diverse initiatieven. Hierbij is door de gemeenteraad besloten dat het gedeelte van het budget dat wordt gereserveerd voor initiatieven van inwoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties ieder jaar met 5% stijgt.
 • Aanvragen die zijn afgewezen, omdat het budget ontoereikend was maar wel uit een goed plan bestaan, kunnen in de volgende ronde opnieuw worden ingediend.
 • Vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties die werken in een afhankelijkheidsrelatie met kinderen of kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of kwetsbare ouderen, beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportverenigingen met jeugdleden. Daarbij geldt screeningsprofiel 84 voor minderjarigen en 85 voor hulpbehoevende personen. Voor de geldigheid van de VOG hanteert StuwKR8 een periode van vier jaar. De VOG kan gratis worden aangevraagd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo dient de organisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers te bestaan en te staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De meest actuele informatie is te vinden op de website Justis. Indien voor u niet duidelijk is of de vrijwilligers van uw initiatief een VOG nodig hebben, neem dan contact op met StuwKR8.
 • Als bij uw initiatief sprake is van een evenement moet u alle (aanvragen voor) vergunningen meesturen met het aanvraagformulier. Naar aanvraag evenementenvergunning. De MAG-bijdrage voor een evenement bestaat uit een tegemoetkoming van de kosten van de organisatie van het evenement, zoals een evenementenvergunning, kosten voor afzetting en verkeersregelaars. Voorwaarde is wel dat het evenement bijdraagt aan de MAG-doelen. In principe is de MAG-bijdrage voor een eenmalig evenement afgetopt op € 500,-. Hier kan van worden afgeweken als het evenement een belangrijke bijdrage levert aan de MAG-doelen en een goed onderbouwde begroting is ingediend. Daarnaast kan voor een aantal belangrijke grote evenementen zoals de Speel In, het HAGI-festival, de Sinterklaasintocht en de activiteiten van Oranje Trouw rond Koningsdag en 4 mei een hogere bijdrage worden toegekend
 • U mag geen winstoogmerk hebben met de uitvoering van het initiatief waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.
 • StuwKR8 is terughoudend met het leveren van financiële bijdrages voor activiteiten met eten en drinken. We gaan ervan uit dat de deelnemers aan de activiteit hier zelf voor betalen. Uitzondering hierop vormen activiteiten die specifiek gericht zijn op mensen met een kleine portemonnee, die anders niet mee zouden kunnen doen.
 • Cofinanciering uit meerdere (gemeentelijke) geldstromen is toegestaan. Als u voor hetzelfde initiatief al een gemeentelijk budget in welke vorm dan ook ontvangt, vragen wij u dit te melden in het aanvraagformulier.
 • Vanwege het beperkte duurzame effect bedraagt de bijdrage voor eenmalige, incidentele activiteiten maximaal € 500,-  In overleg met StuwKR8 kan hiervan worden afgeweken als aantoonbaar een grote bijdrage wordt geleverd aan de MAG-doelen.
 • Inwoners of bewoners die een activiteit in hun eigen buurt willen organiseren kunnen terecht bij de buurtwerkers van Servanda. Zij hebben hiervoor een budget beschikbaar van maximaal € 250,- per activiteit. Zie voor meer informatie www.servanda.nl/buurtwerk
 • MAG-partners mogen aanvragen doen voor reguliere activiteiten in een kalenderjaar. Wel moet uit de aanvraag duidelijk naar voren komen dat een extra inspanning wordt geleverd aan de MAG-doelen. Bij aanvragen boven de 1.000 euro vindt een gesprek plaats met StuwKR8. Onderwerpen van gesprek zijn in ieder geval de concrete bijdrage van het initiatief aan het bereiken van de MAG-doelen, de extra inzet op deze doelen en de samenwerking met andere MAG-partners.
 • Samenwerken binnen de MAG is essentieel. Het gezamenlijk indienen van aanvragen wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt van aanvragers verwacht dat ze aansluiten bij bijeenkomsten van StuwKR8 (bijvoorbeeld MAG-inspiratiebijeenkomsten) of van andere MAG-partners en een actieve bijdrage leveren aan het bedenken van nieuwe initiatieven.
 • In sommige gevallen worden in overleg met de MAG-partners aanvullende spelregels opgesteld. Zo worden met de sportaanbieders op basis van het Lokaal Sportakkoord besproken hoe de MAG-bijdragen optimaal kunnen worden ingezet en welke spelregels gelden.
 • Bij de uitvoering van uw initiatief maakt u kenbaar dat dit mogelijk is dankzij een bijdrage uit het MAG-budget van StuwKR8.
 • Om aangeschafte materialen vanuit het MAG-budget te (kunnen blijven) gebruiken, ligt de verantwoordelijkheid van deze materialen bij de aanvrager. Deze materialen kunnen ook voor andere initiatieven worden gebruikt.
 • Bij de toekenning van een financiële bijdrage wordt aan initiatiefnemers gevraagd een korte beschrijving, vermelding van contactpersonen en (eventuele) verwijzing naar de website van het betreffende initiatief aan te leveren. Deze informatie wordt in ieder geval op de website van StuwKR8 geplaatst en kan daarnaast in de nieuwsbrief en op de sociale media worden opgenomen. Op die manier zijn wij transparant naar de inwoners van Hardinxveld-Giessendam.
 • Na afloop van het initiatief dient via de website van StuwKR8 een verantwoording te worden ingediend. Deze verantwoording bestaat in ieder geval uit een inhoudelijk verslag en een financieel overzicht waarbij wordt onderbouwd waar de MAG-bijdrage aan is besteed.
 • Indien u niet voldoet aan de spelregels, heeft dit consequenties  voor toekomstige aanvragen en kan StuwKR8 besluiten om geen MAG-bijdragen meer toe te kennen.

3. Voorbereiden aanvraag

Maak een begroting (voor een voorbeeld, klik hier) voor uw idee. Afhankelijk van de hoogte van het benodigde bedrag kunt u hieronder opzoeken hoe u een aanvraag indient voor een bijdrage uit het MAG-budget. Houdt er rekening mee dat het een aantal weken duurt voordat u de beslissing op uw aanvraag hoort.

De uitvoering van initiatieven kan over een kalenderjaar heen lopen.

Bedrag < € 250,- € 251 – € 1.000,- €1.001 – € 10.000,- > € 10.000,-
Aanvrager Inwoner Inwoner of rechtspersoon Inwoner of rechtspersoon Rechtspersoon
Aanvraag Mondeling via buurtnetwerker Servanda Via (versimpeld) aanvraagformulier Via (uitgebreid) aanvraagformulier Via (uitgebreid) aanvraagformulier en aanvullende documentatie
Frequentie Doorlopend Doorlopend Doorlopend 1 keer per jaar
Besluit door (*) buurtnetwerker Servanda,
binnen twee weken
StuwKR8 projectleider,
binnen één maand
StuwKR8 projectleider,
binnen één maand en na een gesprek
StuwKR8 projectleider,
uiterlijk 1 december
Verantwoording Bonnen Bonnen of jaarrekening bij vereniging/stichting Verantwoordings­formulier en onderleggers Verantwoordingsformulier en onderleggers, resultaten, klanttevredenheid (accountverslag > €100.000,-)

*) de StuwKR8 projectleider legt verantwoording af aan de gemeente. Daarnaast kan de MAG klankbordgroep de projectleider StuwKR8 van gevraagd en ongevraagd advies voorzien.

4. Mag-aanvraag indienen

MAG-aanvraag tot € 250,-
Inwoners kunnen voor kleine bedragen tot € 250,- contact opnemen met de buurtnetwerker van Servanda. Hiervoor hoeft u geen aanvraagformulier in te vullen. Deze aanvragen kunnen doorlopend worden gedaan.

MAG-aanvraag tot € 1.000,-
Aanvragen tot €1.000,- kunnen doorlopend worden aangevraagd via een eenvoudig aanvraagformulier. U krijgt zo spoedig mogelijk en uiterlijk na één kalendermaand reactie van StuwKR8 op uw aanvraag. Soms is aanvullende informatie nodig, wordt een gesprek met StuwKR8 ingepland of wordt over het initiatief advies gevraagd aan de Klankbordgroep. Dit kan consequenties hebben voor de doorlooptijd. Valt uw aanvraag binnen het Sportakkoord dan kunt u dat aangeven in het aanvraagformulier.

MAG-aanvraag tot € 10.000,-
Aanvragen tot € 10.000,- kunnen doorlopend worden aangevraagd via een aanvraagformulier. U krijgt zo spoedig mogelijk en uiterlijk na één kalendermaand reactie van StuwKR8 op uw aanvraag. Soms is aanvullende informatie nodig of wordt over het initiatief advies gevraagd aan de Klankbordgroep. Dit kan consequenties hebben voor de doorlooptijd. Bij alle aanvragen boven de € 1.000 vindt een gesprek plaats met de initiatiefnemers. Valt uw aanvraag binnen het Sportakkoord dan kunt u dat aangeven in het aanvraagformulier.

MAG-aanvraag vanaf € 10.000,-
Vanaf € 10.000,- moet de aanvrager een formele organisatie (stichting/vereniging/rechtspersoon) zijn. U vraagt de MAG-bijdrage aan via een aanvraagformulier. Bij de aanvraag dient het uittreksel KvK, statuten of reglement en opgaaf van de bestuurssamenstelling meegestuurd te worden. We gaan ervan uit dat MAG-partners zich houden aan de richtlijnen voor goed bestuur, zoals bijvoorbeeld de Governancecode Sociaal Werk of de Governancecode Zorg. Ook vragen wij een begrotingsplan, laatste jaarrekening, laatste jaarverslag, eventuele subsidieaanvragen bij andere bestuursorganen en eventuele aanvragen voor financiële middelen bij andere organisaties. De sluitingsdatum voor aanvragen vanaf €10.000,- voor het jaar 2021 is uiterlijk 1 augustus 2020Een conceptversie van de aanvraag dient uiterlijk 31 juli met de projectleider van StuwKR8 te zijn besproken. De ervaring leert dat over de aanvragen boven de 10.000 euro nader overleg wordt gevoerd, voor een definitieve toekenning wordt opgesteld. Een definitieve toekenning wordt, indien de aanvraag compleet is, uiterlijk 1 december 2020 gegeven.

5. Beslissing aanvraag

Met de cultuurmakelaar en de buurtsportcoaches vindt minimaal driemaal per jaar overleg plaats over de initiatieven op het gebied van sport en cultuur. Op die manier bewaken zij een geïntegreerd en op elkaar afgestemd aanbod in de gemeente.

Nadat wij uw aanvraag als volledig hebben beoordeeld, ontvangt u het definitieve besluit over de MAG-aanvraag en de hoogte van de MAG-bijdrage. Hierbij kijkt StuwKR8 naar de verhouding tussen de aangevraagde financiële bijdrage en het beoogde resultaat, deze moeten met elkaar in verhouding staan. Zo nodig vindt een gesprek plaats over gewenste aanpassingen. StuwKR8 is zo transparant als (binnen de privacyregels) mogelijk is over de aanvragen en besluiten.

Heeft u een positieve reactie gekregen? U kunt aan de slag. In de brief die u krijgt, staan de (verantwoording) afspraken op papier.

Waar deze spelregels niet in voorzien, beslist de projectleider StuwKR8. Deze kan zich hierbij laten adviseren door betrokken ambtenaren van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de klankbordgroep MAG. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van StuwKR8, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Dit is de klachtenprocedure van B&A, waar StuwKR8 onderdeel van uitmaakt. De eerste stap in deze procedure is een gesprek met de projectleider van StuwKR8. Mocht de klachtenprocedure niet het gewenste resultaat opleveren, dan resteert een gang naar de rechter.

6. Uitvoering van uw plan

Heeft u tijdens de uitvoering van uw initiatief hulp nodig of wilt u overleggen? Neem dan gerust contact op met StuwKR8. Als gedurende het jaar zaken wijzigen waardoor u niet (meer) kunt voldoen aan de uitvoering van het initiatief, moet u direct contact opnemen met StuwKR8. We zullen dan samen overleggen voor een oplossing en eventuele vervolgstappen. Mocht het initiatief niet van de grond komen, of niet volgens plan worden uitgevoerd, dan kan het initiatief voortijdig worden beëindigd en kunnen financiële middelen worden teruggevorderd. Dit is ter beoordeling van de projectleider van StuwKR8.

7. Evalueren en verantwoorden

Afhankelijk van de grootte van uw initiatief moet u de gemaakte kosten verantwoorden. Hoe groter de MAG-bijdrage, hoe hoger de eisen die we aan de verantwoording stellen. Voor meer informatie over de verantwoording, klik hier.

De spelregels zijn in overleg met de klankbordgroep MAG en de betrokken ambtenaren opgesteld en gelden vanaf 1 januari 2020. Over aanpassingen in de spelregels zullen we altijd via onze nieuwsbrief communiceren.

 

Versie februari 2020