MAG-spelregels

Lees voor het indienen van een initiatief de spelregels goed door:

1. Past uw idee bij de MAG?

U kijkt of uw idee/initiatief past bij de doelen en prioriteiten uit de MAG.

De gemeente heeft samen met MAG-partners de Maatschappelijke Agenda (MAG) opgesteld. In de MAG zijn acht maatschappelijke vraagstukken benoemd, die we de komende jaren met elkaar gaan oppakken. Per vraagstuk is één doel geformuleerd. Een doel dat we samen willen bereiken. De vraagstukken zijn verdeeld over twee thema’s: ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’.

De vraagstukken en doelen onder het thema ‘met en voor elkaar’ zijn:

 • Samenleven: Inwoners leven respectvol met elkaar samen in Hardinxveld-Giessendam.
 • Omzien naar elkaar: In Hardinxveld-Giessendam staan inwoners voor elkaar klaar.
 • Vrijwillige inzet: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zetten zich vrijwillig in.
 • Mantelzorg: Mantelzorgers ervaren een goede balans tussen zorg voor zichzelf en voor de ander.

Onder het thema ‘actief en gezond’ vallen de volgende maatschappelijke vraagstukken en doelen:

 • Opgroeien en ontwikkelen: Kinderen en jongeren in Hardinxveld-Giessendam kunnen hun talenten ontwikkelen.
 • Sport en bewegen: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zijn actief in beweging.
 • Gezonde leefstijl: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam leven gezond.
 • Geestelijke gezondheid: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zitten lekker in hun vel.

Doelen en prioriteiten uit de MAG dienen als uitgangspunt.

Voor de uitvoering van de MAG zijn centrale MAG-kaders geformuleerd, die leidend zijn voor de projectleider van StuwKR8 en de MAG-partners, en voor de gewenste samenwerking en uitvoering van de MAG:

 • De vraag van de inwoner staat centraal (van aanbod- naar vraaggericht).
 • Samen bouwen en elkaar vertrouwen (verbinden).
 • Voorkomen is beter dan genezen (preventie).
 • Dichtbij de inwoner (lokaal doen wat lokaal kan).
 • Eigen kracht en mogelijkheden van inwoner staan voorop (van professionele- naar vrijwillige inzet).

Met de spelregels wil StuwKR8 ervoor zorgen dat:

 • Initiatieven van MAG-partners aansluiten op de MAG-doelen.
 • Bewonersinitiatieven ruimte krijgen en worden ondersteund.
 • MAG-bijdragen toegankelijk zijn voor alle MAG-partners waaronder de inwoners van Hardinxveld-Giessendam en eenvoudig zijn aan te vragen.
 • Het MAG-budget optimaal wordt ingezet voor het bereiken van de MAG-doelen.
 • Maximale transparantie wordt geboden.
 • Uitgegaan wordt van vertrouwen en dat zoveel mogelijk ruimte wordt gegeven voor initiatieven.

2. Voorwaarden

 • Voor reguliere activiteiten kan iedere organisatie per jaar één aanvraag indienen. Bijdragen voor nieuwe initiatieven met (nieuwe) partners kunnen vaker worden aangevraagd.
 • De gemeente stelt jaarlijks een budget voor de MAG beschikbaar. Een deel van dit budget is vast, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van wettelijke taken of regionale afspraken. Het resterende MAG-budget is het maximaal beschikbare budget. StuwKR8 bepaalt de verdeling van het budget over de diverse initiatieven. Hierbij is door de gemeenteraad besloten dat het gedeelte van het budget dat wordt gereserveerd voor inwoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties ieder jaar met 5% stijgt.
 • Aanvragen die zijn afgewezen, omdat het budget ontoereikend was maar wel uit een goed plan bestaan, kunnen in de volgende ronde opnieuw worden ingediend.
 • Vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties die werken in een afhankelijkheidsrelatie met kinderen of kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of kwetsbare ouderen, beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportverenigingen met jeugdleden. Daarbij geldt screeningsprofiel 84 voor minderjarigen en 85 voor hulpbehoevende personen. Voor de geldigheid van de VOG hanteert StuwKR8 een periode van vier jaar. De VOG kan gratis worden aangevraagd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo dient de organisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers te bestaan en te staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De meest actuele informatie is te vinden op de website Justis. Indien voor u niet duidelijk is of de vrijwilligers van uw initiatief een VOG nodig hebben, neem dan contact op met StuwKR8.
 • Als bij uw initiatief sprake is van horeca of een evenement moet u alle (aanvragen voor) vergunningen meesturen met het aanvraagformulier. Naar aanvraag evenementenvergunning.
 • U mag geen winstoogmerk hebben met de uitvoering van het initiatief waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.
 • StuwKR8 is terughoudend met het leveren van financiële bijdrages voor activiteiten met eten en drinken. We gaan ervan uit dat de deelnemers aan de activiteit hier zelf voor betalen. Wel is het mogelijk om een bijdrage te vragen voor de bijkomende kosten zoals een evenementenvergunning, aankleding en dergelijke. Uitzondering hierop vormen activiteiten die specifiek gericht zijn op mensen met een kleine portemonnee, die anders niet mee zouden kunnen doen.
 • Cofinanciering uit meerdere (gemeentelijke) geldstromen is toegestaan. Als u voor hetzelfde initiatief al een gemeentelijk budget in welke vorm dan ook ontvangt, vragen wij u dit te melden in het aanvraagformulier.
 • Van indieners van een MAG-bijdrage boven de 150 euro wordt verwacht dat ze minimaal twee keer per jaar aansluiten bij een overleg over de MAG. Hiervoor wordt aangesloten bij bestaande netwerken. Voor thema’s waar geen netwerken bestaan, zullen wij zelf bijeenkomsten organiseren. Onderwerpen van gesprek zijn de samenwerking en afstemming tussen initiatieven, verwezenlijking van de MAG doelen, een transparante verdeling van middelen. Ook kunnen overkoepelende thema’s worden besproken zoals het vrijwilligersbeleid, de samenwerking tussen informele en formele zorg etc.
 • Bij de uitvoering van uw initiatief maakt u kenbaar dat dit mogelijk is dankzij een bijdrage uit het MAG-budget van StuwKR8.
 • Om aangeschafte materialen vanuit het MAG-budget te (kunnen blijven) gebruiken, ligt de verantwoordelijkheid van deze materialen bij de aanvrager. Deze materialen kunnen ook voor andere initiatieven worden gebruikt.
 • Op onze website zullen wij van alle MAG-initiatieven die wij ondersteunen een korte beschrijving, vermelding van contactpersonen en (eventuele) verwijzing naar de website van het betreffende initiatief opnemen. Op die manier zijn wij transparant naar de inwoners van Hardinxveld-Giessendam.

3. Voorbereiden aanvraag

Maak een begroting (voor een voorbeeld, klik hier) voor uw idee. Afhankelijk van de hoogte van het benodigde bedrag kunt u hieronder opzoeken hoe u een aanvraag indient voor een bijdrage uit het MAG-budget. Houdt er rekening mee dat het een aantal weken duurt voordat u de beslissing op uw aanvraag hoort.

De uitvoering van initiatieven kan over een kalenderjaar heen lopen.

Bedrag < € 250,- € 251 – € 1.000,- €1.001 – € 10.000,- > € 10.000,-
Aanvrager Inwoner Inwoner of rechtspersoon Inwoner of rechtspersoon Rechtspersoon
Aanvraag Mondeling via buurtwerkers Via (versimpeld) aanvraagformulier Via (uitgebreid) aanvraagformulier Via (uitgebreid) aanvraagformulier en aanvullende documentatie
Frequentie Doorlopend Doorlopend 4 keer per jaar 1 keer per jaar
Besluit door (*) buurtwerkers Servanda,
binnen twee weken
StuwKR8 projectleider,
binnen één maand
StuwKR8 projectleider,
binnen één maand
StuwKR8 projectleider,
binnen twee maanden
Verantwoording Bonnen Bonnen / verslag Verantwoordings­formulier en onderleggers Verantwoordingsformulier en onderleggers, resultaten, klanttevredenheid (accountverslag > €100.000,-)

*) de StuwKR8 projectleider legt verantwoording af aan de gemeente. Daarnaast kan de MAG klankbordgroep de projectleider StuwKR8 van gevraagd en ongevraagd advies voorzien.

4. Mag-aanvraag indienen

MAG-aanvraag tot € 250,-
Inwoners kunnen voor kleine bedragen tot € 250,- contact opnemen met de projectmedewerker. Hiervoor hoeft u geen aanvraagformulier in te vullen. Deze aanvragen kunnen doorlopend worden gedaan.

MAG-aanvraag tot € 1.000,-
Aanvragen tot €1.000,- kunnen doorlopend worden aangevraagd via een eenvoudig aanvraagformulier. U krijgt zo spoedig mogelijk en uiterlijk na één kalendermaand reactie van StuwKR8 op uw aanvraag.

MAG-aanvraag tot € 10.000,-
U kunt de MAG-bijdrage vier keer per jaar aanvragen via een aanvraagformulier De aanvraagtermijnen voor bijdragen tot €10.000,- voor loopjaar 2019 en 2020 zijn:

 • Uiterlijk 1 oktober 2019 -> uiterlijk 1 november 2019 reactie op aanvraag.
 • Uiterlijk 1 januari 2019 -> uiterlijk 1 februari 2020 reactie op aanvraag.
 • Uiterlijk 1 april 2020 -> uiterlijk 1 mei 2020 reactie op aanvraag.
 • Uiterlijk 1 juli 2020 -> uiterlijk 1 augustus 2020 reactie op aanvraag.
 • Uiterlijk 1 oktober 2020 -> uiterlijk 1 november 2020 reactie op aanvraag.
 • Uiterlijk 1 januari 2020 -> uiterlijk 1 februari 2021 reactie op aanvraag.

Ter optimale benutting van het MAG-budget is in de eerste aanvraagronde meer budget beschikbaar dan in de laatste aanvraagronde. In voorkomende gevallen kan het voorkomen dat een reactie langer op zich laat wachten omdat een advies van de Klankbordgroep wordt gevraagd of een afspraak wordt ingepland voor een mondelinge toelichting op de aanvraag. Hierover ontvangt u tijdig bericht.

MAG-aanvraag vanaf € 10.000,-
Vanaf € 10.000,- moet de aanvrager een formele organisatie (stichting/vereniging/rechtspersoon) zijn. U vraagt de MAG-bijdrage aan via een aanvraagformulier. Bij de aanvraag dient het uittreksel KvK, statuten of reglement en opgaaf van de bestuurssamenstelling meegestuurd te worden. We gaan ervan uit dat MAG-partners zich houden aan de richtlijnen voor goed bestuur, zoals bijvoorbeeld de Governancecode Sociaal Werk of de Governancecode Zorg. Ook vragen wij een begrotingsplan, laatste jaarrekening, laatste jaarverslag, een overzicht van eventuele subsidieaanvragen bij andere bestuursorganen en eventuele aanvragen voor financiële middelen bij andere organisaties. De sluitingsdatum voor aanvragen vanaf € 10.000,- voor het jaar 2020 is uiterlijk 1 augustus 2019 (uiterlijk 1 oktober reactie op aanvraag).

5. Beslissing aanvraag

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen en als volledig hebben beoordeeld, ontvangt u het definitieve besluit over de MAG-aanvraag en de hoogte van de MAG-bijdrage. Hierbij kijkt StuwKR8 naar de verhouding tussen de aangevraagde financiële bijdrage en het beoogde resultaat, deze moeten met elkaar in verhouding staan. Zo nodig vindt een gesprek plaats over gewenste aanpassingen. StuwKR8 is zo transparant als (binnen de privacyregels) mogelijk is over de aanvragen en besluiten.

Voorstellen worden gerangschikt op basis van:

 • Aantoonbare bijdrage aan MAG-doelen.
 • Aandeel van en toegankelijkheid voor inwoners/vrijwilligers.
 • Aantoonbare verbondenheid met en/of draagvlak in de gemeente.
 • Samenwerking tussen diverse partners.
 • In hoeverre het initiatief iets toevoegt aan het bestaande aanbod.
 • Perspectief hebben op groei van vrijwilligers, ondersteuning van netwerken en versteviging van de samenwerking met professionals in sociaal domein.
 • Duurzaamheid van een voorstel: in staat zijn om op eigen benen verder te gaan of het initiatief heeft een langdurige impact.
 • Aansluiting op bestaande faciliteiten in de gemeente.

Heeft u een positieve reactie gekregen? U kunt aan de slag. In de brief die u krijgt, staan de (verantwoording) afspraken op papier.

Is uw aanvraag (nog) niet goedgekeurd? U krijgt een toelichting van StuwKR8 en indien gewenst is een gesprek met StuwKR8 mogelijk.

Waar deze spelregels niet in voorzien, beslist de projectleider StuwKR8. Deze kan zich hierbij laten adviseren door betrokken ambtenaren van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de klankbordgroep MAG.

Klachtenprocedure
Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van StuwKR8, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Dit is de klachtenprocedure van B&A, waar StuwKR8 onderdeel van uitmaakt. De eerste stap in deze procedure is een gesprek met de projectleider van StuwKR8. Mocht de klachtenprocedure niet het gewenste resultaat opleveren, dan resteert een gang naar de rechter.

6. Uitvoering van uw plan

Heeft u tijdens de uitvoering van uw initiatief hulp nodig of wilt u overleggen? Neem dan gerust contact op met StuwKR8. Als gedurende het jaar zaken wijzigen waardoor u niet (meer) kunt voldoen aan de uitvoering van het initiatief, moet u direct contact opnemen met StuwKR8. We zullen dan samen overleggen voor een oplossing en eventuele vervolgstappen. Mocht het initiatief niet van de grond komen, of niet volgens plan worden uitgevoerd, dan kan het initiatief voortijdig worden beëindigd en kunnen financiële middelen worden teruggevorderd. Dit is ter beoordeling van de projectleider van StuwKR8.

7. Evalueren en verantwoorden

Afhankelijk van de grootte van uw initiatief moet u de gemaakte kosten verantwoorden. Hoe groter de MAG-bijdrage, hoe hoger de eisen die we aan de verantwoording stellen. Voor meer informatie over de verantwoording, klik hier.

De spelregels zijn in overleg met de klankbordgroep MAG en de betrokken ambtenaren opgesteld en gelden vanaf 1 juni 2018. In de periode na 1 juni 2018 wordt ervaring met de spelregels opgedaan. Op basis van deze ervaringen zullen we de spelregels in het laatste kwartaal van 2018 evalueren. Mogelijk vindt daarna een aanpassing plaats. Na de zomer van 2019 volgt een tweede, meer uitgebreide, evaluatie van de MAG spelregels met de gemeente en de MAG-partners. Over aanpassingen in de spelregels zullen we altijd via onze nieuwsbrief communiceren.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om website verkeer te analyseren. Meer info

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten