Beslissing aanvraag

Met de cultuurmakelaar en de buurtsportcoaches vindt minimaal driemaal per jaar overleg plaats over de initiatieven op het gebied van sport en cultuur. Op die manier bewaken zij een geïntegreerd en op elkaar afgestemd aanbod in de gemeente.

Nadat wij uw aanvraag als volledig hebben beoordeeld, ontvangt u het definitieve besluit over de MAG-aanvraag en de hoogte van de MAG-bijdrage. Hierbij kijkt StuwKR8 naar de verhouding tussen de aangevraagde financiële bijdrage en het beoogde resultaat, deze moeten met elkaar in verhouding staan. Zo nodig vindt een gesprek plaats over gewenste aanpassingen. StuwKR8 is zo transparant als (binnen de privacyregels) mogelijk is over de aanvragen en besluiten.

Heeft u een positieve reactie gekregen? U kunt aan de slag. In de brief die u krijgt, staan de (verantwoording) afspraken op papier.

Waar deze spelregels niet in voorzien, beslist de projectleider StuwKR8. Deze kan zich hierbij laten adviseren door betrokken ambtenaren van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de klankbordgroep MAG. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van StuwKR8, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Dit is de klachtenprocedure van B&A, waar StuwKR8 onderdeel van uitmaakt. De eerste stap in deze procedure is een gesprek met de projectleider van StuwKR8. Mocht de klachtenprocedure niet het gewenste resultaat opleveren, dan resteert een gang naar de rechter.

Uitvoering van uw plan

Heeft u tijdens de uitvoering van uw initiatief hulp nodig of wilt u overleggen? Neem dan gerust contact op met StuwKR8. Als gedurende het jaar zaken wijzigen waardoor u niet (meer) kunt voldoen aan de uitvoering van het initiatief, moet u direct contact opnemen met StuwKR8. We zullen dan samen overleggen voor een oplossing en eventuele vervolgstappen. Mocht het initiatief niet van de grond komen, of niet volgens plan worden uitgevoerd, dan kan het initiatief voortijdig worden beëindigd en kunnen financiële middelen worden teruggevorderd. Dit is ter beoordeling van de projectleider van StuwKR8.

Evalueren en verantwoorden

Afhankelijk van de grootte van uw initiatief moet u de gemaakte kosten verantwoorden. Hoe groter de MAG-bijdrage, hoe hoger de eisen die we aan de verantwoording stellen. Voor meer informatie over de verantwoording, klik hier.

De spelregels zijn in overleg met de klankbordgroep MAG en de betrokken ambtenaren opgesteld en gelden vanaf 1 januari 2020. Over aanpassingen in de spelregels zullen we altijd via onze nieuwsbrief communiceren.

Terug naar de aanvraag

Versie februari 2020