Voorwaarden

Lees voor het indienen van een initiatief de voorwaarden goed door.

 • Voor reguliere activiteiten kan iedere organisatie per jaar één aanvraag indienen. Bijdragen voor nieuwe initiatieven met (nieuwe) partners kunnen vaker worden aangevraagd.
 • De gemeente stelt jaarlijks een budget voor de MAG beschikbaar. StuwKR8 bepaalt de verdeling van het budget over de diverse initiatieven. Hierbij is door de gemeenteraad besloten dat het gedeelte van het budget dat wordt gereserveerd voor initiatieven van inwoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties ieder jaar met 5% stijgt.
 • Aanvragen die zijn afgewezen, omdat het budget ontoereikend was maar wel uit een goed plan bestaan, kunnen in de volgende ronde opnieuw worden ingediend.
 • Vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties die werken in een afhankelijkheidsrelatie met kinderen of kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of kwetsbare ouderen, beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportverenigingen met jeugdleden. Daarbij geldt screeningsprofiel 84 voor minderjarigen en 85 voor hulpbehoevende personen. Voor de geldigheid van de VOG hanteert StuwKR8 een periode van vier jaar. De VOG kan gratis worden aangevraagd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo dient de organisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers te bestaan en te staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De meest actuele informatie is te vinden op de website Justis. Indien voor u niet duidelijk is of de vrijwilligers van uw initiatief een VOG nodig hebben, neem dan contact op met StuwKR8.
 • Als bij uw initiatief sprake is van een evenement moet u alle (aanvragen voor) vergunningen meesturen met het aanvraagformulier. Naar aanvraag evenementenvergunning. De MAG-bijdrage voor een evenement bestaat uit een tegemoetkoming van de kosten van de organisatie van het evenement, zoals een evenementenvergunning, kosten voor afzetting en verkeersregelaars. Voorwaarde is wel dat het evenement bijdraagt aan de MAG-doelen. In principe is de MAG-bijdrage voor een eenmalig evenement afgetopt op € 500,-. Hier kan van worden afgeweken als het evenement een belangrijke bijdrage levert aan de MAG-doelen en een goed onderbouwde begroting is ingediend. Daarnaast kan voor een aantal belangrijke grote evenementen zoals de Speel In, het HAGI-festival, de Sinterklaasintocht en de activiteiten van Oranje Trouw rond Koningsdag en 4 mei een hogere bijdrage worden toegekend
 • U mag geen winstoogmerk hebben met de uitvoering van het initiatief waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.
 • StuwKR8 is terughoudend met het leveren van financiële bijdrages voor activiteiten met eten en drinken. We gaan ervan uit dat de deelnemers aan de activiteit hier zelf voor betalen. Uitzondering hierop vormen activiteiten die specifiek gericht zijn op mensen met een kleine portemonnee, die anders niet mee zouden kunnen doen.
 • Cofinanciering uit meerdere (gemeentelijke) geldstromen is toegestaan. Als u voor hetzelfde initiatief al een gemeentelijk budget in welke vorm dan ook ontvangt, vragen wij u dit te melden in het aanvraagformulier.
 • Vanwege het beperkte duurzame effect bedraagt de bijdrage voor eenmalige, incidentele activiteiten maximaal € 500,-  In overleg met StuwKR8 kan hiervan worden afgeweken als aantoonbaar een grote bijdrage wordt geleverd aan de MAG-doelen.
 • Inwoners of bewoners die een activiteit in hun eigen buurt willen organiseren kunnen terecht bij de buurtwerkers van Servanda. Zij hebben hiervoor een budget beschikbaar van maximaal € 250,- per activiteit. Zie voor meer informatie www.servanda.nl/buurtwerk
 • MAG-partners mogen aanvragen doen voor reguliere activiteiten in een kalenderjaar. Wel moet uit de aanvraag duidelijk naar voren komen dat een extra inspanning wordt geleverd aan de MAG-doelen. Bij aanvragen boven de 1.000 euro vindt een gesprek plaats met StuwKR8. Onderwerpen van gesprek zijn in ieder geval de concrete bijdrage van het initiatief aan het bereiken van de MAG-doelen, de extra inzet op deze doelen en de samenwerking met andere MAG-partners.
 • Samenwerken binnen de MAG is essentieel. Het gezamenlijk indienen van aanvragen wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt van aanvragers verwacht dat ze aansluiten bij bijeenkomsten van StuwKR8 (bijvoorbeeld MAG-inspiratiebijeenkomsten) of van andere MAG-partners en een actieve bijdrage leveren aan het bedenken van nieuwe initiatieven.
 • In sommige gevallen worden in overleg met de MAG-partners aanvullende spelregels opgesteld. Zo worden met de sportaanbieders op basis van het Lokaal Sportakkoord besproken hoe de MAG-bijdragen optimaal kunnen worden ingezet en welke spelregels gelden.
 • Bij de uitvoering van uw initiatief maakt u kenbaar dat dit mogelijk is dankzij een bijdrage uit het MAG-budget van StuwKR8.
 • Om aangeschafte materialen vanuit het MAG-budget te (kunnen blijven) gebruiken, ligt de verantwoordelijkheid van deze materialen bij de aanvrager. Deze materialen kunnen ook voor andere initiatieven worden gebruikt.
 • Bij de toekenning van een financiële bijdrage wordt aan initiatiefnemers gevraagd een korte beschrijving, vermelding van contactpersonen en (eventuele) verwijzing naar de website van het betreffende initiatief aan te leveren. Deze informatie wordt in ieder geval op de website van StuwKR8 geplaatst en kan daarnaast in de nieuwsbrief en op de sociale media worden opgenomen. Op die manier zijn wij transparant naar de inwoners van Hardinxveld-Giessendam.
 • Na afloop van het initiatief dient via de website van StuwKR8 een verantwoording te worden ingediend. Deze verantwoording bestaat in ieder geval uit een inhoudelijk verslag en een financieel overzicht waarbij wordt onderbouwd waar de MAG-bijdrage aan is besteed.
 • Indien u niet voldoet aan de spelregels, heeft dit consequenties  voor toekomstige aanvragen en kan StuwKR8 besluiten om geen MAG-bijdragen meer toe te kennen.