11 februari 2020

Nieuwe spelregels MAG

De nieuwe spelregels MAG voor 2020 staan op onze website, kijk op www.stuwkr8.nl/mag-aanvraag/mag-spelregels

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn, dat de bijdrage voor eenmalige en incidentele activiteiten in principe wordt beperkt tot maximaal € 500,-. Dit omdat de structurele bijdrage aan de MAG-doelen voor deze activiteiten beperkt is. Daarnaast wordt met alle initiatiefnemers voor aanvragen boven de € 1.000 standaard een gesprek gevoerd. De eisen aan de verantwoording zijn ingekort om het voor initiatiefnemers makkelijker te maken. Wel moet voortaan een financieel overzicht worden aangeleverd.

Evaluatie

De oude spelregels waren vanaf mei 2018 van kracht en zijn eind 2019 geëvalueerd met MAG-partners, Klankbordgroep en gemeenteraad. Belangrijkste conclusies waren dat de MAG-partners tevreden zijn en nauwelijks behoefte hebben aan wijzigingen. Vanuit de gemeenteraad kwamen wel wensen voor aanscherping van de spelregels. En ook StuwKR8 zelf had behoefte aan aanpassing, zodat voor initiatiefnemers aan de voorkant meer duidelijkheid komt over de mogelijkheden. Ook de Klankbordgroep kan zich hierin vinden.

Aanvullende spelregels

Daarnaast is het mogelijk om in de toekomst nog aanvullende spelregels op te stellen voor bepaalde groepen initiatiefnemers. Zo zullen met bijvoorbeeld de sportaanbieders nadere afspraken worden gemaakt na de afsluiting van het lokaal Sportakkoord. Zo kunnen de MAG-middelen gerichter worden ingezet voor de doelen van de MAG én het Sportakkoord.