Toelichting verantwoording bijdrage vanaf € 10.000,-

De MAG-bijdrage mag u uiteraard alleen voor uw MAG-initiatief gebruiken. Voor de afhandeling van de verantwoording ontvangen wij:

 • Bij eenmalige MAG-initiatieven: uiterlijk twee maanden na afronding van het initiatief een kort inhoudelijk verslag van maximaal 500 woorden én een financieel overzicht. In dit verslag staat in ieder geval beschreven hoe u de resultaten behaald heeft die bijdragen aan de MAG-doelen, zoals beschreven in uw aanvraag.

Of:

 • Bij doorlopende MAG-initiatieven: uiterlijk 1 april van het kalenderjaar erop een goedgekeurd jaarverslag van uw organisatie met expliciete verwijzing naar het initiatief (inhoudelijk én financieel). In dit verslag staat in ieder geval beschreven hoe u de resultaten behaald heeft die bijdragen aan de MAG-doelen, zoals beschreven in uw aanvraag.

Uw verantwoording bestaat uit:

 • Een inhoudelijk verslag waarin u:
  • aangeeft welk initiatief u heeft uitgevoerd;
  • aangeeft in hoeverre u de beoogde doelen die bijdragen aan de MAG-doelen, zoals beschreven in uw aanvraag, heeft behaald;
  • een beschrijving geeft van de uitvoering (project-specifiek);
  • aangeeft hoeveel inwoners u met uw initiatief heeft bereikt;
  • de resultaten van uw klanttevredenheidsonderzoek beschrijft;
  • andere resultaten beschrijft die uit uw initiatief zijn voortgekomen;
  • eventuele afwijkingen aangeeft, alsmede een verklaring voor deze afwijkingen;
  • Indien de MAG-aanvraag boven de €100.000,- is, dient tevens een tweejaarlijkse partnertevredenheidsonderzoek uitgevoerd te worden waarvan de resultaten in de rapportage worden opgenomen.
 • Een financiële verantwoording bestaande uit een specificatie van de inkomsten en de uitgaven.
 • Een verslag van de resultaten van uw klanttevredenheidsonderzoek.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om beeldmateriaal (foto’s en/of filmpjes) of een link naar social media aan te leveren van de uitvoering van uw initiatief. Deze kunnen wij gebruiken voor communicatiedoeleinden.

MAG-bijdrage boven de € 100.000,-

Bij een MAG-bijdrage boven de € 100.000 moet u tevens een controleverklaring van een onafhankelijke accountant afgeven waarin een oordeel wordt gegeven over de getrouwheid van de financiële verantwoording alsmede de rechtmatigheid van de besteding van de MAG-bijdrage.

De getrouwheid ziet toe op de volgende aspecten: juistheid en volledigheid van de gerealiseerde opbrengsten en kosten alsmede de presentatie van de financiële eindverantwoording. Dit laatste omhelst een confrontatie tussen de ingediende begroting en de realisatie inclusief aanvullende toelichting bij afwijkingen van 5% of meer. Verder gelden hiervoor geen specifiek verslagleggingsvoorschriften. De rechtmatigheid van de besteding ziet toe dat de bijdrage besteed is voor het doel en de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend alsmede de naleving van de aan de bijdrage verbonden verplichtingen zoals opgenomen in de opdrachtbrief. Als het financieel goed gaat met een organisatie kan het zijn dat u vennootschapsbelasting moet afdragen. Overleg dit met uw accountant. Dit gaat spelen als u 3 jaar achter elkaar meer dan 15.000 euro onder de streep overhoudt.

Prestatiedialoog

Naast een inhoudelijk en financieel verslag nodigen wij u uit voor een prestatiedialoog. Dit is een gesprek van de initiatiefnemer met StuwKR8 en (een afvaardiging van) de klankbordgroep MAG waar de verantwoording centraal staat. De initiatiefnemer geeft een mondelinge toelichting op de schriftelijke rapportage en eventuele vragen worden beantwoord. Onderwerpen van de dialoog zijn:

 • Aan welke MAG-doelen het initiatief beoogde bij te dragen en in hoeverre deze behaald zijn.
 • De samenwerking met andere partijen.
 • De mogelijke doorontwikkeling van het initiatief.
 • Welke belemmeringen zijn ervaren en hoe die in het vervolg kunnen worden voorkomen.
 • Hoe het initiatief is beoordeeld door de inwoners van Hardinxveld-Giessendam (klanttevredenheidsonderzoek).

Steekproef

Uw verantwoording kan onderdeel uitmaken van een steekproef. Dat wil zeggen dat wij alle onderliggende stukken zullen opvragen om de uitgaven en inkomsten volledig te controleren. Indien u onderdeel uitmaakt van deze controle, ontvangt u hierover tijdig bericht. Indien meer gegevens nodig zijn, nemen wij contact met u op. U bent in verband met voorschriften van de accountant verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren.

Verantwoordingsformulier

Met het verantwoordingsformulier kunt u de gevraagde informatie aan StuwKR8 doorgeven.

Naar verantwoordingsformulier MAG-bijdrage vanaf € 10.000,- >>